PERSBERICHT aanbieding PETITIE

PERSBERICHT aanbieding PETITIE 
“Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Burkina Faso verdient prolongatie!”
“Knapen, geen willekeur! Succesvolle ontwikkelingssamenwerking verdient prolongatie!”

In de zogenaamde ‘Focusbrief’ Ontwikkelingssamenwerking van maart jl. van Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken wordt aangegeven dat het aantal partnerlanden van Nederland drastisch wordt verlaagd; in plaats van 33 landen concentreert de bilaterale ontwikkelingssamenwerking zich voortaan op 15 landen. Hierdoor zou ook Burkina Faso niet langer ‘partnerland’ zijn.

Het Burkina Faso Platform, dat meer dan 80 kleine Nederlandse NGO’s vertegenwoordigt die actief zijn in Burkina Faso, heeft zich sterk gemaakt om aan te tonen dat dit land ten onrechte van de lijst is geschrapt. Het voldoet aan alle criteria die zijn meegewogen. Het Platform wil Staatssecretaris Knapen dan ook verzoeken recht te doen en Burkina Faso weer toe te voegen aan de lijst van partnerlanden. De door Nederland gegeven bilaterale gelden hebben een succesvolle ontwikkeling mogelijk gemaakt – en dat succes mag niet teniet gedaan worden door te vroeg te vertrekken.

Knapen, dit is willekeur
In het rapport “Minder pretentie, meer ambitie” van de WRR (waarvan Knapen medeauteur was) wordt geschreven: “In landen waar Nederland de eerste of tweede donor is, zoals Burkina Faso, is het effect van de Nederlandse bijdrage groter en kunnen betere en langer durende betrekkingen worden aangegaan”. 
Burkina Faso scoort uitstekend als het gaat om de in de Focusbrief aangegeven speerpunten; het land nu schrappen van de lijst met partnerlanden is weinig meer dan willekeur. 
Het Burkina Faso Platform vraagt Knapen om deze weeffout te herstellen.

Gesprek met volksvertegenwoordigers
Vertegenwoordigers van het Platform hebben intussen gesproken met woordvoerders Ontwikkelingsamenwerking van verschillende fracties in de Tweede Kamer.
In het kader van deze actie heeft het Platform bovendien een petitie opgesteld (te vinden op 
www.burkinafaso.petities.nl) die inmiddels door meer dan 1000 mensen is ondertekend – onder wie velen met grote deskundigheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Op 17 mei zullen vertegenwoordigers van het Burkina Faso Platform samen met enkele ondertekenaars de petitie aanbieden aan de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, in de persoon van de heer Alexander Pechtold. Als vervolgens de ‘Focusbrief’ wordt besproken in de Tweede Kamer (geplande datum 16 juni aanstaande) zal blijken of de inspanningen van het Burkina Faso Platform effect hebben gehad!

Noot voor de redactie: 
Meer informatie kunt u krijgen via het Burkina Faso Platform: 
info@burkinafasoplatform.nl

Cees Boekelo
Voorzitter Burkina Faso Platform
www.burkinafasoplatform.nl
info@burkinafasoplatform.nl
M. 06 - 1680 0103

NADERE TOELICHTING

Voortbouwen en niet vernietigen
Door de langjarige relatie tussen Nederland en Burkina Faso is er een enorm reservoir aan kennis is en een grote infrastructuur van deskundigheid opgebouwd. Die zouden bij vertrek of afbouw verloren gaan – juist op het moment dat de vruchten van jarenlange investeringen geoogst zouden moeten worden: vernietigen in plaats van voortbouwen!

Burkina Faso scoort
Burkina Faso scoort ook uitstekend als het gaat om in de Focusbrief aangegeven speerpunten: (a) Veiligheid en rechtsorde, (b) voedselzekerheid, (c) water en (d) Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
Nederland heeft nu reeds een belangrijke rol bij met name (d) en (a), heeft ten aanzien van (c) een rol van uitzonderlijke importantie gespeeld, kan voorts ten aanzien van (b) (landbouw) een grote rol spelen.
Daarnaast is de rol van Nederland bij de ontwikkeling van Onderwijs is groot – en essentieel. Onderwijs is nog steeds de basis en motor van elke ontwikkeling – iets dat in de “Focusbrief” onderbelicht blijft.

Perspectieven op de speerpunten
Voor het speerpunt “Voedselzekerheid” liggen er vele dwarsverbanden (de minister van landbouw van Burkina heeft in Nederland gestudeerd) en enorme mogelijkheden: Burkina Faso heeft al enige export van vee in de regio maar dit zou – met Nederlandse hulp – aanzienlijk uitgebreid kunnen worden. Ook in de landbouw (Sesam en Karité boter) zijn er goede perspectieven.
Dat Nederland ten aanzien van het speerpunt ‘Water’ een rol van betekenis kan spelen spreekt voor zich – het wordt ook vermeld in het WRR-rapport.

Het feit dat Nederland binnen de sociale thema’s van de afgelopen jaren (overigens gekozen op voorspraak van Nederland) een belangrijke rol heeft gespeeld ten aanzien van SRGR, Gender- en mensenrechten, HIV/Aids – thema’s die ook in de ‘Focusbrief’ van Knapen centraal terug te vinden zijn – maakt het onbegrijpelijk dat Burkina Faso zou moeten afvallen!
Het Burkina Faso Platform roept Staatssecretaris Knapen op om de lijnen recht te trekken – en het partnerschap met dit land de komende jaren te bestendigen en te versterken!

Posted by:

Share: