Samenwerking NL - BF

Burkina Faso
Burkina Faso, 7 keer zo groot als Nederland met ongeveer 12 tot 14 miljoen inwoners, ligt niet aan zee of belangrijke wateren, is politiek stabiel en heeft geen etnische spanningen van betekenis. 
In Burkina Faso is het mogelijk om spanningen zoals nu in een aantal Arabisch-Afrikaanse landen, te voorkomen door goede investering in samenleving, economie,scholing en werkgelegenheid.
Burkina Faso is een democratisch land waar vrije verkiezingen worden gehouden. Het is in een proces van decentralisatie (van politieke verantwoordelijkheden) bezig zoals dat ook in Nederland heeft plaatsgevonden.
Als voorbeeld van het functioneren van de overheid: onlangs heeft het land complimenten uit kringen van de VN gekregen voor de manier waarop zij heeft gereageerd na de zware overstromingen.

Relatie Nederland en Burkina Faso
Er bestaat een intensieve relatie tussen Nederland en Burkina Faso.
In het hiernavolgende willen we daarvan voorbeelden geven.

Burkina Faso Platform
Het Burkina Faso Platform (www.burkinafasoplatform.nl) vertegenwoordigt de kleine NGO’s / Particuliere Initiatieven die vanuit Nederland actief zijn in Burkina Faso: meer dan 80 in aantal. Het platform vraagt input van de NL overheid voor het werk en heeft als speerpunt: samenwerking en economische ontwikkeling.

Onze bedoeling

Hierna proberen wij een indruk te geven van de omvang en aard van de samenwerking tussen Nederland en Burkina Faso. Wij doen dit vanuit het uitdrukkelijk oogpunt om er voor te pleiten Burkina Faso op de lijst van landen te houden waarmee Nederland een bilaterale (ontwikkelingssamenwerking) relatie heeft. 
Wij menen dat dit land perspectief heeft op een goede, democratische, toekomst – en dat Nederland daaraan een essentiële bijdrage kan leveren.

Onze focus
In het onderstaande richten wij ons met name op activiteiten vanuit Nederland die een impuls betekenen voor deeconomie van BF; andersoortige trajecten en projecten blijven hierin buiten beeld.
NB: het overzicht is NIET uitputtend – het geeft steekproefsgewijs een indruk van de investeringen van Nederland in Burkina Faso.

Genoemde gegevens zijn samengesteld door het Burkina Faso Platform; in sommige gevallen zijn de genoemde cijfers exact, in andere gevallen indicatief. Het Burkina Faso Platform heeft deze gegevens met zorg samengesteld maar kan niet uitsluiten dat er (in zeer beperkte mate) fouten in staan.

 

Namens het Burkina Faso Platform
Cees Boekelo, voorzitter
Leontine Keijzer-Gango, bestuurslid

 

OVERWEGINGEN

Speerpunten voor OS van het huidige kabinet

Als wij goed zijn geïnformeerd kiest het kabinet Rutte – en meer specifiek staatssecretaris Ben Knapen – ten aanzien van OS de volgende speerpunten

-          Economische sectoren (/ondernemingen /bedrijfsleven)

-          Voedselzekerheid / ketenversterking

-          Water : Nederland wil de eigen deskundigheid over water exporteren ; Met OS-landen wil NL waterprojecten ondersteunen (initiatieven waarbij, dankzij waterprojecten, de  economische sector, welzijn, voedselketen worden verbeterd: groot- en kleinschalige  irrigatieprojecten, viskwekerij, stuwdammen Hydrocentrales enz.)

In Burkina Faso heeft de Nederlandse regering al langjarige trajecten lopen op deze terreinen.

Wij zouden daarnaast graag aandacht willen vragen voor de volgende aspecten waarin Nederlandse projecten een essentiële rol spelen:

-          Beroepsonderwijs en privaat onderwijs voor bedrijven: Beroepsonderwijs is belangrijk  en noodzakelijk voor de economie : positieve effecten daarvan (kennis, werk, inkomsten, aantrekkelijkheid  voor investeerders,  tastbare bijdrage aan de ontwikkeling van het land) verminderen van immigratie naar de westen

  • NL heeft veel kennis en ervaring op het gebied van beroepsonderwijs. Het land is daar nu aan toe en heeft dit nodig om te groeien en economische concurrentiekracht te ontwikkelen

-          Gezondheidzorg : het is uiterst belangrijk dat NL Reproductieve gezondheidszorg blijft steunen ( seksuele / reproductieve gezondheid en recht van moeder en kind). De impact van NL op dit terrein is groot. De economische groei van BF is 5% op zich aardig; vrouwen krijgen nog steeds gemiddeld 6 kinderen. BF heeft OS nodig om dit te verminderen en een Economie te ontwikkelen waarin jongeren werk vinden.

 

Ontwikkelingssamenwerking en Millenniumdoelen 
De roep dat ontwikkelingssamenwerking niet werkt wordt sterker; In Burkina Faso zagen we dat het wel degelijk werkte.

In het gebied is een emancipatiegolf ontstaan waarin mensen steeds meer in staat zijn het heft in eigen handen te nemen. 
De NGO’s en PI’s konden dit bewerkstelligen door samenwerking met verschillende nationale en internationale partners. De overheid van Burkina Faso spant zich in voor een gunstig politiek klimaat om realisatie van de Millenniumdoelen mogelijk te maken. Naast de overheid zelf zorgen burgerorganisaties voor de uitvoering van de enorme klus.
Voordat het zover is, zijn de PI’S voor hun financiering nog voor een groot deel afhankelijk van haar Nederlandse partners. Grote ontwikkelingsorganisaties en hun partners in het zuiden laten weten dat de contracten voorlopig niet verlengd kunnen worden tot duidelijk is wat de korting betekent voor de organisaties en welke landen af zullen vallen.

Met de huidige gang van zaken zullen verworvenheden van de campagnes en Millenniumdoelen verdampen voordat zij geconsolideerd kunnen worden.

Wij doen een oproep aan de overheid van Nederland de investeringen van jaren niet  te niet te doen voordat de vruchten geplukt kunnen worden.

Doorzetten van de goede ontwikkelingen – op het moment dat er voldoende fundament gebouwd is

Burkina Faso is een stabiele factor in de regio. Wij menen, zoals hierboven ook betoogd, dat er, in een veelheid van sectoren, substantieel kan worden uitgebouwd op de inzet en de reeds gedane investeringen. Daarmee kan – juist in het land Burkina Faso, rendement ontstaan op de inspanningen tot nu toe.

 

Hierna treft u voorbeelden aan van Samenwerking Nederland – Burkina Faso op elke denkbare schaal, uitgezonderd die van de bilaterale samenwerking op overheidsniveau.

 

NL EVD Internationaal  
http://www.evd.nl/home/index.asp

PSI-projecten in Burkina Faso

In 2010 werd voor 4 projecten een PSI aanvraag ingediend en drie projecten daarvan kregen subsidie toegekend ogv:

1.      Biogas
2.      TV producties
3.      Data centrum (tbv web-hosting)

Deze projecten zijn in uitvoering genomen en daarmee is een totaal investeringsbedrag gemoeid van € 4,5 mln waarvan 50% gesubsidieerd wordt met PSI gelden.

Daarnaast waren nog zeven projecten in uitvoering, ogv:

1.      Uien
2.      Cashew noten
3.      Sesam zaad
4.      Biodiesel
5.      Visfarm
6.      Tandzorg
7.      Mango

Totale investering ca. 7x1,5 mln = € 10,5 mln waarvan weer 50% PSI subsidie

Vooral het cashew project is een groot succes en de noten liggen thans bij AH in de schappen. Het biedt om. werk aan ca. 400 vrouwen in de regio Bobo Dioulasso. waar de gecreëerde werkgelegenheid uitermate welkom is.

 

ICCO alliantie  
http://www.icco.nl/westafrica   

ICCO heeft te maken met een vermindering van budget van 40%; voor de komende tijd worden, onder verantwoordelijkheid van ICCO, de volgende gelden in Burkina Faso geïnvesteerd

Alfabetisering/beroepsopleiding een bedrag in de orde van grootte van € 500.000 
Voedselzekerheid       een bedrag in de orde van grootte van € 500.000
Marktontwikkeling      een bedrag in de orde van grootte van € 350.000 

Toelichting Marktontwikkeling: 
Het gaat om ketenontwikkeling: Breng vraag en aanbod fair en duurzaam bij elkaar. Zorg dat producenten (boeren) toegang tot de markt krijgen – met aandacht voor kwaliteitseisen / certificering; technische verbeteringen / transport en opslag. ICCO faciliteert totale keten, inclusief contacten met afnemers.
Voorbeeld UNILEVER
Samen met Unilever onderzoek naar ontwikkeling van de Karité keten (Karité producten: zeep en boter)

FED-programma
Aanvullend op h
et FED-Programme (Fair Economic Development) in Mali + Burkina Faso werkt ICCO samen met IICD, om ICT in te zetten ter versterking van de ketens (IICD International Institute for Cummunication and Development-  a non-profit foundation that specialises in information and communication technologies (ICT) as a tool for development. http://www.iicd.org/about/organisation)
Het gaat om ruwweg € 300.000

FairClimate Fund 
Het Klimaatfonds van ICCO: FairClimate Fund – staat garant voor leningen  aan Faso Biocarburant voor een Carbon Credit project met de Jatropha plant, productie van biodiesel en aflossing in de vorm  verkregen Carbon Credits. 
Aandachtspunten: Certificering van proces; Fair Policy voor producenten (mag voedselzekerheid niet in de weg staan). ICCO verstrekt garantie lening >> terugbetaling met Carbon Credits; Biodiesel wordt commercieel in de markt gezet. Het gaat om een investering van (indicatief) € 600.000

Afgesloten programma voorbeeld:
Verwerking van fruit in Bobo Dioulasso; verwerking en distributie. ICCO investeert door aandeelhouderschap. Aandelen worden nominaal overgedragen aan coöperatieven van fruittelers. Succesvolle formule wordt nu in Senegal uitgerold doen.

 

Leden van het Burkina Faso Platform
www.burkinafasoplatform.nl

De meeste van onze leden ontvangen voor hun projecten medefinanciering via loketten als IMPULSIS en NCDO.

Hieronder een greep  uit de activiteiten van de meer dan 80 leden van het Platform

 

Stichting WOL
http://www.stichtingwol.com/

Partnerorganisatie DSF:  Het percentage schoolgaande kinderen in het werkgebied van DSF is gestegen van 10% in 1995 naar 85% in 2010. In 2000 kon op het platteland bijna geen enkele volwassene lezen en schrijven. Nu is bijna 40% van de volwassen bevolking gealfabetiseerd. In het gebied is een emancipatiegolf ontstaan waarin mensen steeds meer in staat zijn het heft in eigen handen te nemen.

DSF werkt samen met verschillende nationale en internationale partners. De overheid van Burkina Faso werkt mee om realisatie mogelijk te maken. 
In Burkina werkt DSF samen met FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds dat o.a. gevoed wordt door Nederland. Tot de Nederlandse partners van DSF behoren ook ICCO en Kinderpostzegels. DSF werkt aan een strategie om uiteindelijk tot autonomie van de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten te komen en de bevolking in staat te stellen zelf de projecten voort te zetten. De uitvalbasis is het eigen onderwijscomplex van WOL en DSF met experimentele scholen voor formeel en informeel onderwijs, m.n. lager beroepsonderwijs

Onderwijscomplex Beroepsopleiding

Fase 0: Terrein van 23.833 m2, beschikbaar gesteld door de gemeente Ouahigouya

2005

Grondwaarde € 236.000

Fase 1: School voor basisonderwijs, latrines, omheining, bewakerswoning

2006-2007

€ 184.275

Fase 2: waterpomp, 2e bewakerswoning, 2 praktijklokalen (naaien en tweewielertechniek, latrines, training en bijscholing leraren, ontwikkelen lesprogramma’s

2008

€ 127.098

Fase 3: School voor voortgezet onderwijs, latrines, fietsenstalling, watertoren, training en bijscholing leraren, ontwikkelen lesprogramma’s

2009

€ 185.680

Fase 4: Multimedia centrum, lasopleiding, schoolkantine, schooladministratie, schoolverpleegpost, latrines

2010-2011

€ 340.000

Fase 5: Uitbreiding beroepsopleidingen, Trainingsruimte voor leraren

2012-2013

 

 

ETC Energy
www.etc-international.org

Vanuit het Technische Training Programma van de Stichting ETC wordt het technische beroepsonderwijs in Burkina Faso ondersteund met financiering van de Turing Foundation en nog een ander particulier fonds in het kader van de capaciteitsopbouw van deze scholen in het bijzonder en het land als geheel. 

Docenten van 6 technische scholen in en vlak bij Bobo Dioulasso worden getraind in installeren, onderhouden en repareren van zonne-energie systemen en de overdracht van deze kennis en vaardigheden aan hun leerlingen. De vraag naar deze kennis en vaardigheden neemt steeds meer toe met de verkoop van deze zonne-energie systemen.

Een tweede project betreft de bijscholing van docenten van twee particuliere technische scholen in Auto CAD en auto elektronica, twee onderwerpen waar vanuit de markt steeds meer om wordt gevraagd: auto’s, ook tweede hands, bevatten steeds meer elektronica en dien ten gevolge moeten de docenten daarin bijgeschoold worden, voordat ze die kennis weer aan hun leerlingen kunnen overdragen.

Stichting ASAP
www.asap-foundation.org

1-    Women microcredits:

We have today over 1684 women having a microcredit via their women associations. The amount per women is € 24,5. Those credits have since 2003 100% repayment. The credits are over a 1 year period to avoid transaction costs. The profit each woman makes with this micro credit varies from women to women. We estimate that they can invest the fund at least 4 times per year with an average profit of 30% each time.

Total initial investment € 41.000 (between 2003 and 2009) for the 1.684 women, net profit per women per year € 25

2-    Burkinakarité is a union supported by ASAP (thanks also to the bid challenge price). This union of 630 women produces and commercializes high quality shea butter. The shea butter is sold to European customers. Burkinakarité has helped women multiply by 8 their revenues from this activity.

Investment of € 20.000, 5 years ago, 600 women get each year € 60 increase in revenue from their shea butter

3-    Fertilizer projects for famers: each of the 500 farmers in the program gets 3 bags of fertilizer and 15kg certified seeds of corn. They reimburse ASAP with 5 bags of 100 kg of corn. The project helps farmers to guaranty food supply for the farmers’ family and also to have more to sell on the market. The reimbursement is then sold on the market to show farmers the importance to work together to have a better price for his production. Each farmer in the program has an increase of around € 50 revenue. Each farmer has a family of 8 in average.

Investment of € 70.000 3 years ago, € 50 increase revenue per farmers per year

4-    Loan for oxen: we have given loans for over 150 pairs of oxen with tools. This allows farmers to cultivate at least 100 % more land that by hand with less manpower. The increase of revenue per farmers is around € 60 per additional Ha cultivated.

Initial investment of € 40.000 between 10 and 4 years ago, 150 farmers increase their revenue each year of € 60 per additional Ha cultivated.

 

Stichting Hakuna Matata
www.hakuna-matata.info

De stichting Hakuna Matata heeft na onderzoek in 1998 kans gezien om in 2004 en College d’Enseignement Technique ( CET) in Boulsa te stichten, te bouwen en te equiperen. 
Met het Ministerie van onderwijs is een contract opgemaakt dat de school na de bouw onder het Ministerie zal vallen en dat het Ministerie voor docenten zal zorgen. De school heeft nu drie richtingen, bouwkunde, metaalbewerking, elektrotechniek en telt nu ruim 200 leerlingen. De leerlingen die tot nu toe eindexamen hebben gedaan, hebben vrijwel allen een baan gevonden, want er is veel vraag naar vakmensen. Een grote aannemer wil bijzonder graag leerlingen van deze school hebben.   
Het Ministerie voor onderwijs in Burkina Faso wil nu heel bewust het beroepsonderwijs stimuleren: Directeur Generaal M. Malik Traoré heeft de plannen van de regering t.a.v beroepsonderwijs uiteen gezet. Steun voor die ontwikkeling vanuit Nederland is een uitnemende investering in de werkelijke ontwikkeling van dit land.

Posted by:

Share: